Arendustöötajate arenguprogramm 2017-2018. LISAGRUPP!

Regionaalarengu toetuseks Euroopa Sotsiaalfond

ARENDUSTÖÖTAJATE ARENGUPROGRAMM 2017-2018. LISAGRUPP!

2016-2017 viis Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ kahes grupis läbi Arendustöötajate arenguprogrammi. Programmi läbis 50 kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja maakondlike omavalitsusliitude arendusspetsialisti.

2017-2018 avatakse üks uus lisagrupp. Osalejate registreerimine toimub läbi EAS-i ning motivatsioonikirjade põhjal tehakse valik. Eeldatav registreerimine läheb lahti novembris. Palun jälgige jooksvalt ka EAS-i veebi.

Programm koosneb kolmest 2-päevasest õppemoodulist ja õppereisist Soome. Programmi teravik on suunatud kohaliku omavalitsuse, laiemalt regiooni arendamisele ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas ning ettevõtjate ja avaliku sektori koostööle.

Programmi tulemusena saavad osalejad

  • uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi ettevõtluse ja tööhõive valdkonna arengutest riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil;
  • on teadlikud strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • omavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks ja arengu kavandamiseks;
  • tunnevad piiriülese ja sektoritevahelise koostöö võimalusi ettevõtluse ja tööhõive arendamisel;
  • omavad ülevaadet koostöövõrgustike toimimisest ja tegutsemisest.

Programm on ülesehitatud vaheldusrikkalt, lühiloengud vahelduvad erinevate aktiivõppemeetoditega - juhtumianalüüside, diskussioonide,individuaal- ja grupitööde, videoesitluste jpm-ga.  Moodulid toimuvad Eesti erinevais paigus ning alati tutvume lähemalt ka kohalike oludega. Kutsume esinema omavalitsusjuhte, edukaid ettevõtjaid ja spetsialiste.

Programmis astuvad üles: Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige; Tõnu Mertsina, Swedbank Eesti peaökonomist; Aet Kiisla, TÜ Narva Kolledži avaliku halduse õppjõud; Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja; Ingrid Niid, kauaaegne Saue linnavalitsuse finantsjuht; Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees; Katrin Pihor, Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rakkerühma juht, Ave Peetri, ettevõtjate nõustaja-coach; Donnie Morrison, Välis-Hebriidide (Šotimaa) kohaliku arenguagentuuri vanemkonsultant; Lauri Jalonen, Ida- Viru ettevõtluskeskuse konsultant; Kadri Tillemann, OÜ Vesterra konsultant-koolitaja; Piret Lõuk, aktiivõppe treener

I koolitusmoodul: “Ettevõtluse ja tööhõive arendamise võimalused kohalikul tasandil”, 13-14. detsember 2017
II koolitusmoodul: “Ettevõtluse ja tööhõive käsitlemine piirkonna arengu kavandamisel”,17.-18. jaanuar 2018
Õppereis Soome: 28.02-1.03.2018
III koolitusmoodul: “Koostöö ja võrgustumine”, 04.-05.04.2018

 Arenguprogramm on ellu kutsutud meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames.
Arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja on programmis osalejaile tasuta (omaosalust ei nõuta).

ÜLES