Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

KOV võimalused ja kohustused arengu kavadamisel, ruumilisel planeerimisel ning keskkonnakorraldusel, III moodul. 6.-7. detsembril 2017, Tallinnas

Hendrikson&KO    AHA Keskus

AHA Keskuse ja Hendrikson & KO koostöös valminud uudne ja praktiline kursus

KOV VÕIMALUSED JA KOHUSTUSED ARENGU KAVANDAMISEL, RUUMILISEL PLANEERIMISEL JA KESKKONNAKORRALDUSEL

Taust

Haldusreformi järgsed muutused nõuavad kohalikelt omavalitsustelt uusi tulevikuplaane. Hiljuti jõustunud planeerimisseaduse ja keskkonnamõju hindamise ning keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatused asetavad mitmed kohaliku omavalitsuse ülesanded uude valgusesse. Kuna mitmete ülesannete täitmiseks on aeg piiratud (nt ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu peab koostama kolme aasta jooksul), on otstarbekas uute arengudokumentide ettevalmistustöödega alustada kohe.

Eesmärk

Koolitusprogramm annab vajalikud teadmised KOV arengustrateegia/kava koostamiseks, üldplaneeringu koostamise ettevalmistuseks ning detailplaneeringute ja keskkonnamõju hindamiste korraldamiseks. Koolitusprogrammis mõtestatakse lahti KOV arendusprotsessid (üld- ja detailplaneerimine ning keskkonnamõju hindamine), antakse ülevaade õigusaktidest ja andmeallikatest (ruumipäringud), käsitletakse teoreetilisi lähenemisi ja viiakse läbi praktilisi harjutusi.

Sihtgrupp

KOV arengu-, planeerimise- ja keskkonnavaldkonna juhid ning spetsialistid

Toimumise aeg ja koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn; I korruse saal (vt asukohaskeemi siit)

I moodul: 7.-8. november 2017
II moodul: 21.-22. november 2017
III moodul: 6.-7. detsember 2017

Maht

6 õppepäeva, 36 ak/tundi

Ajakava

09.45-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitajad

Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Pille Metspalu, OÜ Hendrikson & Ko, Eesti Planeerijate Ühing
Merje Muiso, Rahandusministeeriumi planeeringute osakond
Jaana Veskimeister, OÜ Hendrikson & Ko
Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko
Juhan Ruut, OÜ Hendrikson & Ko

Teemad

I moodul, 2 päeva. KOV arengustrateegia/arengukava koostamine
Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskus

• Strateegia koostamise ajalugu. Põhilised strateegilised valikud.
• Strateegia erinevates olukordades ja erinevas lähtepositsioonis.
• Strateegia koht KOV planeerimises ja suhted teiste KOV-s eksisteerivate strateegiatega (poliitilised, kultuurilised, äristrateegiad).
• Erinevad praktilised strateegia koostamise mudelid (nt tasakaalus tulemuskaart – selle mugandused, play to win, OODA silmused, KOV arengukava erinevad lähenemised jm).
• Strateegilise analüüsi meetodid – avalikud andmeallikad, nende praktiline kasutamine.
• Eesmärgistamine, mõõdikud ja sihid – praktilised harjutused.
• Praktilised meetodid:
   - ajurünnak;
   - maailmakohvik;
   - avatud ruum;
   - kodanike kohus;
   - graafiline visualiseerimine;
   - ideede hindamise erinevad lahendused (kaalutud kriteeriumid, vastuste aed, lihthääled);
   - tegevuskavad, ajakavad, eelarved;
   - riskianalüüsid.
• Strateegia piirangud.

II moodul, 2 päeva. Üldplaneeringu koostamise ettevalmistus
Pille Metspalu, Hendrikson & Ko OÜ

I päev. Üldplaneering kui KOVi strateegilise ruumilise planeerimise tööriist

• Strateegilise ruumilise planeerimise kujunemislugu. Tuntumad lääne teoreetikud ja nende peamised seisukohad (P. Healey, L. Albrechts, M.Webber, A. Faludi). Aktuaalsus ja kasutusvõimalused tänapäeval.
• Uue üldplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse (PlanS) muudatused ja üldplaneerngu roll.
• Kehtiva üldplaneeringu ülevaatuse läbiviimine. Kuidas korraldada, millele tähelepanu pöörata, kuidas vormistada. Kas ja kuidas kehtivasse üldplaneeringusse sisse viia üldplaneeringut muutnud detailplaneeringuid.

Praktiline töö oma omavalitsuse näitel – kehtiva üldplaneeringu ülevaatuse läbiviimine kontrollküsimustiku abil.

II päev. Uue üldplaneeringu koostamise ettevalmistus

• Uue üldplaneeringu koostamise ettevalmistus. Eeltööd ja nende otstarbekas korraldus. Üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamine.
   - Üldine lähenemine uue üldplaneeringu koostamisel. Planeerimise täpsusaste.
   - Rahvastiku- ja majandustrendidega arvestamine.
   - Metoodilised lähtekohad
   - PlanS järgsete üldplaneeringu ülesannete sisustamine.
   - Üldplaneeringu KSH käigus eritähelepanu vajavad asjaolud.
   - Üldplaneeringu kaardimaterjal ja joonised. Veebikaartide võimalused.
   - Üldplaneeringu koostamise protsess
a. Kaasatavad osapooled
b. Aja- ja kaasamiskava
c. Võimalikud uuringud (liikuvuskavad, ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse tuvastamine, loodusväärtuste uuring)
• Üldplaneeringu koostamise konsultandi vajaduse tuvastamine, konsultandi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded. Soovitusi riigihanke läbiviimiseks.

Praktiline töö oma omavalitsuse näitel – uue üldplaneeringu lähteseisukohtade struktuuri koostamine.

III moodul, 2 päeva. Detailplaneeringud ja keskkonnakorraldus

I päev. Detailplaneeringute koostamise korraldamine
Merje Muiso, Rahandusministeeriumi planeeringute osakond
Jaana Veskimeister, OÜ Hendrikson & Ko

• Detailplaneeringute koostamine ja projekteerimistingimuste väljastamine uue planeerimisseaduse valguses. Õigusaktidest tulenev vaade menetluse erinevatele etappidele; M. Muiso.
• Tähelepanu vajavad asjaolud detailplaneeringute koostamise erinevate etappide korraldamisel. Praktilised näited ja arutelu; J. Veskimeister.

II päev. Kohaliku omavalitsuse roll keskkonnamõju hindamisel
Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko
Juhan Ruut, OÜ Hendrikson & Ko

• Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), nende erisused
   - Millistel juhtudel on KSH/KMH vajalik?
• KSH/KMH protsess ja nende etapid (arengukavad, strateegiad; üldplaneering; detailplaneering; projekteerimistingimused)
   - Planeerimisseaduse kohane menetlus
   - Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohane menetlus
   - Muutused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses. Kohaliku omavalitsuse uued ülesanded.
• KSH/KMH eelhindamine
   - Kes on eelhindamise läbiviija ja koostaja?
   - KSH/KMH eelhinnangu koostamise erisused, sisunõuded (vormistamine)
   - Natura eelhindamine
   - KSH/KMH algatamise otsuse sisunõuded ja vormistamine

Praktiline töö - eelhinnangu koostamine, olulisemate järelduste kajastamine kaalutlusotsuses.

• KOV – KSH menetleja ja otsustaja
   - Praktilised näited ja soovitused menetluse läbiviimiseks
   - KSH kooskõlastamine

Hind

743 eurot + KM. Võimalus osaleda ka üksikutel moodulitel. Ühe mooduli (2 õppepäeva) maksumus 275 eurot + KM.

Koolituse andmed

Koolituse algus 6. Detsember 2017 10:00
Koolituse lõpp 7. Detsember 2017 15:15
Maksumus käibemaksuga 891,60 EUR
Antud koolitusele registreerimine lõppenud
891,60 EUR 11
ÜLES