Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel (I ja II moodul). 26. september - 11. oktoober, Tallinnas

Meil on HTMi antud majandustegevuse teate kinnitus, läbiviidav ümberõpe ja täienduskoolitus vastab kõigile esitatud nõudmistele. Kursuse läbimine annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte - 18 TP.

Õppekava nimetus

KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas

Õppekavarühm

Õigus

Toimumise aeg

I moodul: 26.-27. september / 9,4 TP
II moodul: 10.-11. oktoober / 8,6 TP

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Kellele

Kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikud, arendus- ja planeerimisspetsialistid

Õppe kogumaht

25 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Õpiväljundid

Osalejad saavad tervikliku pildi kehtivast planeerimis- ja ehitusõigusest nii teoreetilise kui praktilise poole pealt

Õppe sisu

I moodul: 26.-27. september 2017

1. päev: 26. september 

4 h

Ehitusseadustiku eesmärk ja reguleerimisala
Seosed planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga
Ehitise ja ehitamise mõisted
Nõuded ehitusprojektile. Projekti menetlus ja kooskõlastamine, märkuste lahendamine.
Nõuded ehitisele ja ehitamisele
Ehitise audit
Pädev isik
Ehitise omaniku õigused ja kohustused
Omanikujärelevalve

Raul Keba, AB Cobalt advokaat
2 h

Seosed: planeering-projekteerimistingimused-ehitusprojekt
Projekteerimistingimuste menetlus - eelnõu koostamine, avalikustamine ja vastuväidete lahendamine            
Projekteerimistingimuste väljastamine.

 

 

2. päev: 27. september

4 h

01.07.2015 jõustunud planeerimisseadus - millised on muudatused üldisemal planeerimistasandil ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
Üldplaneeringuga seotud õigusaktid
Ruumiline planeerimine regionaalsel tasandil.
Üldplaneering - vajadus, eesmärk, koostamise protsess. Üldplaneeringu roll
omavalitsuste
liitumisel. Üldplaneeringu eeltööd.

 

Pille Metspalu, Hendrikson & KO,
üld-ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, juhtiv planeerimise spetsialist

 

2 h

Detailplaneeringute regulatsioon uues planeerimisseaduses
Detailplaneeringu reguleerimisala ja ülesanded
Detailplaneeringu menetlus – algatamine, koostöö, avalikustamine, vastuvõtmine, maavanema heakskiit ja kehtestamine
Planeeringute ülevaatamine, kehtetuks tunnistamine ning vaidlustamine
Lepingud planeeringumenetluses

Merje Muiso, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

II moodul: 10.-11. oktoober 2017

1. päev: 10. oktoober 2017

7 h

Ehitisregistri praktiline õpe - teatise- ja ehitusloa koostamine, menetlemine. Näidised: eluhoone, abihoone.
Projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja menetlemine.

Siima Tiitus, AS Datel
     

2 päev: 11. oktoober 2017

 6 h

Ehitus- ja kasutusteatiste menetlus
Ehitus- ja kasutuslubade menetlus
Riiklik järelevalve, pädevus ja vastutus, sh muinsuskaitseliste väärtuste ning tuleohutuse tagamine
Korrakaitseseaduse põhimõtted
Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest
Näiteid ebaseaduslikest ehitistest.

 Raul Keba
     

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Osalemine vähemalt 75%-l koolitusest. Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolitajate kogemus

Pille Metspalu on strateegilise ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsenud 20 aastat, konsulteerinud OÜ-s Hendrikson & Ko ligi 100 üld- ja maakonnaplaneeringu koostamist. Pille on Eesti Planeerijate Ühingu asutajaliige, pikaajaline juhatuse esimees, praegu juhatuse liige. Pille on koostanud planeerimisalaseid juhendmaterjale ja loeb planeerimisalaseid loenguid Tartu Ülikoolis, kus tal on lõpetamisel doktorantuur.

Merje Muiso töötab alates 2007. aastast Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnas nõunikuna, kus tegeleb planeerimisseaduse kohta esitatud selgitustaotlustele vastamisega. Samuti administreerib ta planeerimisseadust tutvustavat portaali www.planeerimine.ee ja teeb planeerimisseaduse koolitusi nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigi ametkondadele. Tal on pikaajaline planeerimiskogemus planeeringute konsultandina eraettevõttes ja ta osales ka uue planeerimisseaduse kontseptsiooni väljatöötamise töögrupis.

Raul Keba töötas aastatel 2004-2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis juriidilise osakonna juhatajana, 2015. a sügisest liitus ta Advokaadibürooga COBALT. R. Keba osales Tallinna linna esindajana aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimise töögrupis. Samuti on ta ühe autorina koostanud mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusakte. Raul omab pikaajalist kogemust nii avaliku kui erasektori koolitamisel planeerimis- ja ehitusõiguse kui ka asjaõiguse alal.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

Kogu kursuse (I + II moodul, kokku 4 õppepäeva) maksumus on 500 eurot + KM. Samuti on võimalik osaleda üksikutel moodulitel, sel juhul on ühe mooduli (2 õppepäeva) maksumus 250 eurot + KM. Kui registreerute korraga kõikidele moodulitele, on siiski võimalik tasuda osade kaupa. Palun täpsustage lisainfo lahtris, millistel moodulitel soovite osaleda ja kuidas eelistate tasuda!

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN 

Koolituse andmed

Koolituse algus 26. September 2017 10:00
Koolituse lõpp 11. Oktoober 2017 15:15
Maksumus käibemaksuga 600,00 EUR
600,00 EUR 15
ÜLES