Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

Saa maailma parimaks sekretär-raamatupidajaks (õhtune kursus). Oktoober 2017 - jaanuar 2018, Tallinnas

RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDI 5. TASE + DOKUMENDI- JA ARHIIVITÖÖ OSKUSED

Toimumise aeg

5. oktoober 2017 - 31. jaanuar 2018

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Majandusarvestus ja maksundus; sekretäri- ja ametnikutöö

Sihtgrupp

• inimesed, kes soovivad omandada uut kvalifikatsiooni
• väikeettevõtte juhid, kes tahavad aru saada ettevõtte dokumendi ringlusest ja finantsjuhtimisest
• mittetulundusühenduste juhid ja FIEd
• õpilased ja üliõpilased, kes soovivad luua oma ettevõtet
• kõik, kes tunnevad huvi ja vajadust ettevõtte raamatupidamise teoreetiliste lähtekohtade kui ka praktilise väljaõppe vastu või soovivad sooritada raamatupidaja (tase 5) kutsestandardi eksamit

Koolituse eesmärk

• Anda teoreetiline ja praktiline oskus ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ning ettevõtte majandusaasta aruande koostamiseks.
• Anda ülevaade erinevate dokumentide – kirjad, e-kirjad, protokollid – loomisest, lähtudes uuest kirjastandardist (EVS 882-1:2013).
• Selgitada erinevate andmekandjate- paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise ja arhiveerimise meetodeid ja võtteid.

Õpiväljundid

Koolitusel läbinu tunneb ja oskab kasutada:

• raamatupidamisalast terminoloogiat ja alustõdesid;
• dokumentide koostamise põhimõtteid ja nende raamatupidamisregistrites kajastamist;
• vara, kohustiste ja omakapitali arvestust;
• palgaarvestuse aluseid ja maksudeklaratsioonide täitmist;
• käibemaksu arvutamise põhimõtteid;
• finantsaruannete ja majandusaasta aruande koostamist;
• raamatupidamisprogrammi Merit peamisi mooduleid;
• oskab luua dokumente lähtuvalt normatiiv- ja õigusaktidest;
• mõistab asjaajamiskorra ja selle kaasajastamise vajalikkust organisatsioonis;
• mõistab dokumentide elukäigu haldamise vajadust organisatsioonis.
Koolituse edukas läbimine annab eeldused kutsestandard Raamatupidaja (tase 5) sooritamiseks. Koolituse läbinud on valmis iseseisvalt tegema väikeettevõtte raamatupidamist.

Õpingute alustamise tingimused

Õppija isiklik huvi ja täienduskoolituse eest õppetasu maksmine

Õppe kogumaht

Üksteist 4-tunnist moodulit (44 akadeemilist tundi) + neli 7-tunnist moodulit (28 akadeemilist tundi) + 18 tundi iseseisvat tööd. Kokku 90 akadeemilist tundi.

Õppe korraldus

Raamatupidamise koolitused toimuvad üks kord nädalas algusega kell 14.00 kuni 17.15, mis võimaldab osaleda ka neil, kellele päevane õpe on raskendatud – emad väikeste lastega, osalise koormusega töötavad inimesed, üliõpilased, õpilased. Dokumendi- ja arhiivihalduse õppepäevad on 7-tunnised algusega 10.00 kuni 16.00. Koolitustel rakendatakse individuaalset lähenemist. Iseseisev töö on juhendatud ja tagasisidestatud. Sõltuvalt õppejõu kvalifikatsioonist ja kogemusest on eraldi kokkuleppel (ei sisaldu kursuse maksumuses) võimalik saada ka äriplaani koostamise alast konsultatsiooni.

Nii kontaktõppes kui ka iseseisvas töös kasutatakse raamatupidamisprogrammi Merit.

Kõikide teemade kohta on koostatud näidisülesanded.

Õppe sisu:

kuupäev   koolitaja
5. oktoober 2017

 Raamatupidamise algtõed, 4 ak/h

 • Kuidas lahendada “ristsõnamõistatust” deebetist ja kreedetist
 • Kuidas kajastuvad ostud ja müügid ettevõtte bilansis
Meeli Vaikjärv
12. oktoober 2017

Moodul tutvustab peamisi põhimõtteid ettevõtte raamatupidamise sisseseadmisest ja finantsarvestuse korraldamisest, 4 ak/h

 • Mis on oluline firma arvestuse sisseseadmisel ja korraldamisel
 • Raamatupidamise sisekorraeeskirjade mõte ja sisu
Meeli Vaikjärv
19. oktoober 2017

Hea klienditeenindaja 7 head harjumust, 4 ak/h

 
26. november 2017  

Mooduli eesmärgiks on õppida lugema ettevõtte bilanssi,   4 ak/h

 • Milline on bilanss, mida vajab ettevõte
 • Nõuded majandusaasta bilansile
Meeli Vaikjärv
2. november 2017

 Moodul tutvustab käibevarade arvestamise põhimõtteid, 4 ak/h

 • Raha kui vara
 • Materjalid kui vara
 • Tooted ja kaubad kui vara
Meeli Vaikjärv
9. november 2017

 Moodul tutvustab põhivarade arvestamise põhimõtteid ning põhivarade amortisatsioonimeetodeid, 4 ak/h

 • Materiaalne põhivara ja immateriaalne põhivara 
 • Materiaalse põhivara amortiseerimise meetodid
 • Kinnisvarainvesteeringute arvestus
Meeli Vaikjärv
16. november 2017

Mooduli eesmärgiks on arusaamini bilansi passiva poolest. Erinevad majandustehingud kohustiste ja omakapitaliga,    4 ak/h

 • Lühiajalised ja pikaajalised kohustised
 • Omakapitali kujunemine ja arvestus
Meeli Vaikjärv
23. november 2017 Osata käsitleda töötasukulusid ja vastavaid makse raamatupidamises, 4 ak/h
 • Palgakulude kajastamine
 • Palga arvestust reguleerivad seadused
Meeli Vaikjärv
30. november 2017 Läbi käia raamatupidamist reguleerivad seadused. Mis on erisoodustused ja ettevõtlusega mitteseotud kulud, 4 ak/h
 • Tulude ja kulude arvestamine ja maksuriskide teke
 • Erisoodustused, vastuvõtukulud, ettevõtlusega mitteseotud
Meeli Vaikjärv
7. detsember 2017 Mooduli eesmärgiks on omandada arusaamine käibemaksukohustuse tekkimisest ning oskus kajastada peamisi tehinguid raamatupidamises ning esitada käibedeklaratsioon, 4 ak/h
 • Käibemaksukohustus ja maksumäärad
 • Käibemaksuga tehingud raamatupidamises
Meeli Vaikjärv
14. detsember 2017  Mooduli eesmärgiks on teha läbi majandusaasta aruandlus ning võtta kokku eelnevates moodulites õpitu, 4 ak/h
 • Majandusaasta aruanne ja lisad
 • Kokkuvõtted õpitust
Meeli Vaikjärv

10. jaanuar 2018

ja

16. jaanuar 2018

 

 Dokumenditöö organisatsioonis I, 7 ak/h
 • infotöökorraldus organisatsioonis
 • dokumenteerimise vajalikkus
 • valdkonda reguleerivad õigusaktid, standardid, juhised
 • dokumendisüsteem ja selle komponendid
 • dokumendisüsteemi alusdokumendid

Dokumenditöö organisatsioonis II, 7 ak/h

Praktikum arvutiklassis:

 • dokumentide loomine, elemendid, erinevad dokumentide liigid
 • dokumendiringlus, dokumentide menetlemine
 Janne Kerdo

 24. jaanuar 2018

 

ja

 

31. jaanuar 2018

 

Arhiivindus ja arhiivitöö hübriidasjaajamise tingimustes I,

7 ak/h

 • Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted;
 • paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise meetodid ja võtted;
 • dokumentide arhiveerimise ja kirjeldamise meetodid ning nende rakendamine hübriidasjaajamise tingimustes;
 • arhiivi üle arvestuse pidamine.

Arhiivindus ja arhiivitöö hübriidasjaajamise tingimustes II, 7ak/h

 • Digitaalsüsteemi kohandamine traditsioonilise dokumendihaldussüsteemi kontekstis;
 • dokumentide eraldamistoimingud;
 • dokumentide ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks;
 • dokumentide korrastamine ja kirjeldamine üleandmiseks arhiiviasutusse;
 • dokumentide hävitamine säilitustähtaja möödumisel;
 • dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme;

 

 Hille Oidema

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Kiire ja kvaliteetse internetiühenduse ning esitlustehnikaga mugav loengusaal. Koolitusel pakutakse kohvi, teed ja küpsist. Osalejad kasutavad omi sülearvuteid.

Koolitajate kogemus

Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja on dokumendihalduse magister. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ja juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite "Sekretär, tase 5", "Juhiabi, tase 6" ja "Bürootöötaja, tase 4" väljatöötamisel. Lisaks on Janne Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, Dokumendihaldurite Ühingu ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige.

Hille Oidema, Digidoc OÜ; Välisministeeriumi asjaajamise talituse juhataja ja Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse esimees.

Meeli Vaikjärv on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõppe. Omab täiskasvanute koolitaja kutsestandardit 5. Olnud erinevate ettevõtete pearaamatupidaja. Viimased 12 aastat töötanud ettevõtluskonsultandina. Konsulteerinud peamiselt mikro- ja väikeettevõtteid alates äriideest kuni raamatupidamise sisseseadmiseni.

Ajakava:

Raamatupidamise koolituste õppepäevad: 

14.00-15.30 Koolitus
15.30-15.45 Toekas kohvipaus
15.45-17.15 Koolitus

Dokumendi- ja arhiivihalduse õppepäevad:

10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õppija on osalenud koolituskursusel ja omandanud õpiväljundid vähemalt 80% ulatuses ning sooritanud positiivselt teadmiste kontrollimise mahust 60%. Koolitus lõppeb kirjaliku testiga, mis hõlmab läbitud teemasid. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, siis antakse osalejale tunnistus või tõend. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN  

Hind

Kogu koolituse hind on 950 eurot + KM.

Soovi korral on võimalik osaleda ka üksnes raamatupidamise koolituste blokis (kokku 11 õppepäeva) või dokumenditöö ja arhiivinduse blokis (kokku 4 õppepäeva). Sel juhul on hind vastavalt 560 eurot + KM (raamatupidamine) ja 390 eurot + KM (dokumenditöö ja arhiivindus). Registreerudes palun täpsustage lisainfo lahtris, millises koolitusblokis soovite osaleda!

Koolituse andmed

Koolituse algus 5. Oktoober 2017 14:00
Koolituse lõpp 31. Jaanuar 2018 17:00
Maksumus käibemaksuga 1140,00 EUR
Antud koolitusele registreerimine lõppenud
1140,00 EUR
ÜLES